Veelgestelde vragen2024-07-05T07:19:13+00:00

Veelgestelde vragen

Als alle huishoudens in de wijk mee doen, zijn de kosten om van het aardgas te gaan dan lager?2023-09-13T13:22:20+00:00

Een van de randvoorwaarden voor een collectief warmtenet is dat de maandlasten niet hoger worden dan nu.

Bij welke mogelijkheid is het duurzaam, wordt er gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen?2023-09-13T13:28:24+00:00

Nee, de bedoeling is dat we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen.

Gaat de gaskraan in 2040 ook daadwerkelijk dichtgedraaid worden?2023-11-06T12:52:06+00:00

Dat is de ambitie van de gemeente dus daar gaan we nu vanuit. De gemeente beslist hierover in samenspraak met de gasleverancier. Wettelijk geldt daarvoor een opzegtermijn van 8 jaar. Als het warmtenet warmte en warm tapwater in de huizen levert en je elektrisch kookt, is de gasleiding niet meer nodig.

 

Hoe betrouwbaar is het warmtenet?2023-09-19T08:53:34+00:00

Het is de bedoeling om naast de warmtepomp een back-up systeem te plaatsen voor als de gezamenlijke warmtepomp uit zou vallen. Dat zou bijvoorbeeld een (bio)gasketel kunnen zijn die ook bij onderhoud inzetbaar is. Hier wordt uiteraard nog naar gekeken. Die bepalen de bewoners samen. Zie ook ‘Is het een goede optie omdat we in de winter meer verbruiken en in de zomer bijna niets? Ook financieel?

Hoe houden we iedereen, alle stakeholders, aangesloten bij het project?2023-09-13T13:32:22+00:00

We overleggen geregeld met de stakeholders, zoals de gemeente, KleurrijkWonen, Rebo Vastgoed. Ook met het Waterschap, Liander en andere partijen hebben we goed contact. De bewoners zijn georganiseerd in een Bewonersberaad. We organiseren bijeenkomsten, Warmtecafé’s (inloop) en hebben een nieuwsbrief. En dat naast natuurlijk de website die we up-to-date houden.

Hoe kan ik meedoen en meedenken?2023-09-13T12:53:16+00:00

Je kunt je aanmelden via westerkwartier@vrijstadenergie.nl.

Hoe lang duurt het project?2023-09-13T12:52:26+00:00

Volgens de huidige planning ontvangt iedere bewoner in november 2023 een aanbod: ‘Wat is haalbaar?’, ‘Wat kost het?’ en ‘Wat betekent het voor jouw huis?’. In december 2023 hakken we gezamenlijk een knoop door (go/no-go). De randvoorwaarden van de bewoners blijven het uitgangspunt voor de beslissing. Deze randvoorwaarden voor bewoners zijn met de enquête in het voorjaar verzameld. Van doorslaggevend belang is vanzelfsprekend het aantal huizen dat meedoet om de doorrekening rendabel te krijgen. Iedere bewoner maakt daarin zijn eigen keuze.

Hoe schoon en duurzaam is aardgas ten opzichte van biogas, kolen, energie, water, etc.?2023-09-13T13:17:50+00:00

Aardgas als grondstof biedt veel warmte en stoot ook CO2 uit wanneer we het in onze systemen gebruiken. Wel minder dan kolen of benzine, maar het is nog steeds een fossiele brandstof.

Hoe ziet het proces eruit om tot een gegronde mogelijkheid te komen om van het aardgas te gaan en wat is de planning?2023-11-06T12:49:22+00:00

De bewoners bepalen samen de randvoorwaarden om mee te doen met een warmtenet, dan onderzoekt een deskundig bureau de mogelijkheden en maakt de berekeningen. Tegelijkertijd bekijken we de verschillende woningtypen en kunnen bewoners eventueel ‘geen spijt’ isolatiemaatregelen aan hun huis treffen, zodat de totale warmtevraag lager is en we meer huizen kunnen verwarmen. In de herfst 2023 bereiden we een volgende fase voor waarin we diepgaander onderzoek kunnen doen en nauwkeuriger inzicht krijgen in kosten en de technische oplossing. Belangrijk dat er voldoende draagvlak bij de bewoners is om deze volgende projectfase in te gaan. Medio 2024 verwachten we dan ieder huishouden in de wijk een leveringsaanbod te kunnen doen. Uiteraard is het dan doorslaggevend hoeveel bewoners daadwerkelijk mee willen doen, zodat we het warmtenet kunnen gaan bouwen.

Hoe zorgen we ervoor dat het een bewonersinitiatief blijft?2023-09-13T13:31:34+00:00

De bewonersgroep heeft de lead in het gehele proces en we willen dat in elke buurt een paar bewoners de trekker zijn. Samen vormen zij het bewonersberaad. Vrijstad Energie faciliteert hierbij. Uiteindelijk is de bedoeling dat de bewoners een energiecoöperatie oprichten, waardoor zij eigenaar worden van hun warmtevoorziening. Je bent dan niet afhankelijk van grote energieleveranciers.

Hoeveel gaat het verwarmen met het warmtenet ongeveer kosten per woning?2023-09-13T13:11:16+00:00

Gemiddeld zijn de kosten voor het aanleggen van een warmtenet per woning tussen de 10.000 en 20.000 euro. Dat zijn kosten voor het warmtenet, de warmtebron (in onze wijk het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering) en voor een zogenaamd warmtekoudeopslag (WKO) systeem èn kosten om de woningen aan te sluiten door middel van een zogenaamde ‘afleverset’.

De kosten tot en met de afleverset zijn voor de exploitant. Als dat in ons geval een lokale energiecoöperatie wordt, dan zal er een financier moeten worden gezocht (en/of kunnen aandelen worden uitgegeven aan onder anderen bewoners), zodat het warmtenet ook echt voor een deel in handen is van de bewoners.

Het benodigde bedrag per woning zal worden verlaagd dankzij een subsidie (tot maximaal 6.000 euro uit de zogenaamde WIS subsidie*). Een deel kan worden terugbetaald uit de jaarlijkse vaste lasten en een deel van de aansluitbijdrage die bewoners betalen die willen aansluiten. Er is hiervoor een maximale aansluitbijdrage voor bewoners afgesproken bij een bestaand warmtenet van zo’n 5.500 euro. Hiervoor is dan weer een subsidie mogelijk van 3.325 euro (ISDE subsidie).

Bij een nieuw warmtenet kan een hogere bijdrage nodig zijn om het warmtenet te kunnen aanleggen. De bewoners beslissen altijd zelf of dit voor hen de moeite waard is. De mate van participatie van bewoners is uiteindelijk een belangrijke factor voor de kosten. Zij beslissen uiteindelijk zelf of de opbrengsten in het Westerkwartier opwegen tegen de kosten, dat moet blijken uit het onderzoek dat nu plaatsvindt.
Met de genoemde subsidies èn een hoog percentage van deelnemers is de eerste inschatting dat de balans tussen kosten en opbrengsten positief uitpakt voor het Westerkwartier. De eerste berekening van kosten en baten laat zien dat de verbruikskosten per huis gemiddeld lager uitvallen dan verwarmen met een individuele warmtepomp.

 • Bij de eerste berekening zijn aannames gedaan over een aantal variabelen, namelijk:
 • Energieprijs van 50 GJ
 • Technische ruimte(s) en benodigde warmtepomp(en);
 • Bijstook (bio)gas: lagere investering maar hogere exploitatiekosten;
 • Brontemperatuur warmtenet: mogelijkheden in variëren in 70 en 50 graden net;
 • Subsidies (we sluiten steeds aan bij de actuele situatie, er komen ook nieuwe subsidiemogelijkheden);
 • Financiering van de exploitant;
 • Publieke of private exploitatie.
Hoeveel gas en CO2 bespaart een warmtenet in vergelijking met de bestaande gasaansluiting?2023-09-13T13:26:51+00:00

De warmte wordt bij aquathermie (als we daar nu vanuit gaan als oplossing) uit het gezuiverde water en/of de Lek gehaald en wordt met elektriciteit verwarmd naar 70 graden. Met 1 kWh elektriciteit kan dan ongeveer 3 kWh warmte worden opgewekt. De totale CO2-reductie bedraagt bij aanvang van de levering van de warmte ongeveer 40% ten opzichte van je bestaande cv-ketel. Een flinke reductie dus! En dit percentage loopt op in de jaren daarna, doordat de stroom die de warmtepomp gebruikt steeds ‘groener’ wordt. Dat heeft te maken met het feit dat we in Nederland steeds meer energie opwekken met zonnepanelen en windmolens.

Hoeveel huizen kun je er mee verwarmen?2023-09-13T13:21:17+00:00

De schatting is nu dat er minimaal 250 huizen gebruik kunnen maken van de warmte uit de pijpleiding van de waterzuivering. In combinatie met warmte-opslag in de zomer zou dat zo’n 500 woningen kunnen worden. We onderzoeken ook of het mogelijk is een combinatie met warmte uit de Lek te maken. Dan gaat het aantal huizen dat mee kan doen nog verder omhoog.

Hoeveel huizen staan er in onze wijk?2023-09-13T13:21:33+00:00

In het Westerkwartier staan ongeveer 550 huizen, waarvan bijna 190 corporatie- en ongeveer 50 huurwoningen van een particuliere verhuurder.

Hoeveel participanten heb je nodig om het project te kunnen uitvoeren?2023-09-13T13:31:15+00:00

Dat wordt ook berekend in het onderzoek. We schatten dat we minimaal 250 woningen nodig om uiteindelijk te kunnen starten.

Is het een goede optie omdat we in de winter meer verbruiken en in de zomer bijna niets? Ook financieel?2023-09-13T13:18:43+00:00

Ja, het is zeker een goede optie. Want het water dat door de afvoerbuis van de rioolwaterzuivering loopt is er altijd en is altijd warm. In de winter ongeveer 10 en in de zomer 18 graden. Om de warmte die je in de zomer niet nodig hebt te bewaren, is de beste optie om het warmtenet te combineren met warmtekoudeopslag (WKO). Dat betekent dat je het warme water in de zomer diep in de grond opslaat en het er in de winter weer uit haalt.

Is het niet beter om eerst mijn/ons huis te isoleren?2023-09-13T13:24:15+00:00

Dat is altijd goed en zorgt ook voor meer comfort in je huis en lagere kosten. Als je daarmee aan de slag wilt kun je ondersteund worden door het project Minder op de Meter van Vrijstad Energie (meer info hier). Dat werkt op huistype niveau en kan starten met zes huizen van hetzelfde type in je straat. Daarnaast is het idee dat we waarschijnlijk met een middentemperatuur warmtenet gaan werken, wat betekent dat er water van 70 graden door de leiding zal stromen. Dat betekent ook dat ook huizen die iets minder goed geïsoleerd zijn mee kunnen doen. Voor dit project wordt op clusterniveau (cluster van vergelijkbare woningen) bekeken wat nodig is om aan te kunnen sluiten op een warmtenet en of er extra maatregelen voor wat betreft isolatie en/of radiatoren nodig zijn voor aansluiten bij het warmtenet dan wel een individuele warmte-optie.

Is het voor de hele wijk, met veel verschillende huizen en bouwjaren, mogelijk/haalbaar om mee te doen?2023-09-13T13:22:42+00:00

Dat zal het onderzoek uitwijzen. De schatting is nu dat er ongeveer 250 huizen gebruik kunnen maken van de warmte uit de pijpleiding van de waterzuivering. Maar we onderzoeken ook of het mogelijk is om dit te combineren met warmte-opslag en/of warmte uit de Lek en dan gaat het aantal huizen dat mee kan doen meteen omhoog.

Je cv ketel moet nu vervangen worden, wat te doen?2023-09-13T13:13:38+00:00

Je cv-ketel staat op springen en je moet ‘m binnenkort vervangen. Wat is wijsheid? Rekening houdend met de mogelijkheden om je later aan te sluiten bij het warmtenet?

Milieucentraal biedt een praktische vragenlijst aan op basis waarop zij komt met een advies voor jouw specifieke situatie (afhankelijk van leeftijd van de ketel, reparatiekosten, isolatiegraad van je huis).

In de planning van het project gaan we ervan uit dat het warmtesysteem niet voor 2027 operationeel is in de wijk, als er straks voldoende bewonersdeelname is op basis van een concreet voorstel. In veel gevallen komt het advies uit op het huren van een cv-ketel ter overbrugging van de tijd naar de collectieve warmte in de wijk.

Kan iedereen meedoen?2023-11-06T12:54:44+00:00
Ja, alle huur- en koopwoningen in het Westerkwartier kunnen op het warmtenet worden aangesloten. De woningbouwcorporaties zijn positief over onze plannen voor een warmtenet, mits de kosten voor het energieverbruik niet te hoog zijn.
Krijgen wij een financiële bijdrage van de gemeente of van het Rijk?2023-09-13T13:23:07+00:00

De gemeente is medefinancier van dit haalbaarheidsonderzoek (naast Betuwewind en KleurrijkWonen). Als de keuze eind 2023 gemaakt is, is er subsidie beschikbaar voor het aanleggen van een warmtenet.

Levert een warmtenet van 50 graden goedkoper energie?2023-09-13T13:36:45+00:00

Ja, het kost meer energie om een hogere temperatuur aan warmte te leveren. Aan de andere kant betekent een hogere temperatuur ook dat minder investeringen in de woningen nodig zijn, bijvoorbeeld voor een tapwatervoorziening Dat verschil wordt meegenomen bij het vergelijken van de collectieve én de individuele opties.

Vermeerdert de waarde van je huis als je huis is aangesloten op een warmtenet?2023-09-13T13:37:05+00:00

Het is al een feit dat een verduurzaamd huis een hogere verkoopwaarde heeft in de markt. Als je het huis dan ook nog gasloos kunt verwarmen tegen aantrekkelijke kosten met levergarantie is dat een pré. Uiteraard scheelt het of je de warmte afneemt van een commerciële partij of van een lokale energiecoöperatie. Een coöperatie heeft geen doel om winst te maximaliseren waardoor de warmte-aansluiting hoger wordt gewaardeerd.

Voor welk warmtesysteem is er gekozen voor onze wijk?2023-09-13T13:18:21+00:00

Er is nog niet gekozen. We gaan eerst onderzoeken wat haalbaar en wenselijk is, samen met de bewoners. Pas als we alles uitgezocht hebben, besluiten de bewoners zelf welk systeem ze willen. Meest voor de hand liggende bron om de warmte uit te halen is het gezuiverde rioolwater of de Lek; aquathermie dus.

Waarom gaan we van het aardgas af?2023-09-13T13:16:27+00:00

Aardbevingen, overstromingen, extreme hitte; het zijn gevolgen van de klimaatverandering waar de mens een grote rol in heeft. Er is te veel CO2 uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen. De urgentie wordt steeds groter om te zorgen dat de aarde niet verder dan 1,5 graad opwarmt. Aardgas is een fossiele brandstof en daarom zoeken we naar andere manieren om ons huis te verwarmen, te douchen en te koken.

Waarom kiezen voor een buurtenergiecoöperatie?2023-11-06T13:01:00+00:00
De buurtenergiecoöperatie die we met en voor alle bewoners willen oprichten, wordt eigenaar van de warmtevoorziening. Zij levert dan de warmte voor verwarming en warm water in de huizen. We zijn dan niet afhankelijk van grote, commerciële energieleveranciers. We maken namelijk zelf afspraken over hoe we het beheer regelen en welke prijzen we hanteren voor de levering van warmte. Iedere huiseigenaar en huurder kan lid worden van deze buurtenergiecoöperatie en we kiezen het bestuur uit medebewoners. We hebben kennis en ervaring vanuit een goed werkend voorbeeld dichtbij;  Thermo Bello in EVA-Lanxmeer werkt al jaren met hun eigen warmtelevering vanuit een coöperatie.
(Voor meer informatie: www.thermobello.nl.)
Waarom meedoen aan het project?2023-09-13T12:51:58+00:00

Omdat de klimaatcrisis niet meer te ontkennen is. Ieder land, iedere stad, iedere buurt en dus iedere bewoner heeft duurzame keuzes te maken. Heftige overstromingen, bosbranden, en ook de oorlog in Oekraïne maken het versnellen van de energietransitie nog urgenter. Van gebruik van fossiele energiebronnen naar herbruikbare bronnen, bijvoorbeeld uit zon, wind, en ook uit bodem en water.

Met een collectief warmtesysteem heb je geen aardgas meer nodig en ben je klaar voor de toekomst. Je energiekosten blijven onder controle en je huis blijft comfortabel.

Waarom wordt waterstof niet meegenomen in het onderzoek?2023-09-13T13:12:13+00:00

We gaan uit van technieken die we in ieder geval vóór 2030 kunnen gebruiken. Op dit moment is er 8.000 ton waterstof beschikbaar, terwijl de industrie rond 2030 meer dan 100 keer zo veel nodig heeft. De verwachting is dus dat het niet realistisch is dat er voldoende waterstof voor de gebouwde omgeving beschikbaar komt in 2030. Dat ondanks de pilots van een kleine groep woningen die nu plaatsvindt in Lochem en Wagenborgen.

 

Wat als je je huis alleen met gaskachels verwarmt en geen centrale verwarming hebt?2023-09-13T13:09:56+00:00

Een warmtenet gaat uit van verwarming met warm water. Je hebt dus radiatoren of convectoren nodig om dit warme water om te zetten in warmte voor in je woning. In ieder geval voor de ruimtes die je nu ook verwarmt, zoals de huiskamer, keuken en de werkkamer.

Wat betekent een warmtenet voor mij als huurder? Wat kan ik doen?2023-11-06T12:27:30+00:00
Als huurder kun je straks lid worden van de buurtenergiecoöperatie en meebeslissen over het beheer en de kosten van het warmtenet. Alleen als 70% van alle huurders ja zegt tegen het leveringsvoorstel in de ontwikkelfase, dan besluit de woningbouwcorporatie om de woningen aan te sluiten op het warmtenet. De aansluitkosten zijn voor rekening van de woningbouwcorporatie.
Wat doe ik als mijn cv-ketel vervangen moet worden?2023-09-13T13:33:14+00:00

Dan zijn er meerdere mogelijkheden. Je kunt een nieuwe cv-ketel kopen in combinatie met een hybride warmtepomp. Dan bespaar je al veel gas. Je kunt ook helemaal overstappen op een warmtepomp, maar dan is het wel beter als je huis al aardig geïsoleerd is. Anders moet de warmtepomp heel hard werken. Ook kun je tegenwoordig een cv-ketel leasen om een periode te overbruggen, bijvoorbeeld via de consumentenbond. Milieucentraal biedt een handige test aan om erachter te komen wat voor jou de beste optie is.

Wat gebeurt er met de aansluitingen die er nu liggen voor het gas?2023-09-13T13:23:30+00:00

De gasleiding is straks niet meer nodig en kan afgesloten worden.

Wat gebeurt er met de huishoudens die niet mee kunnen doen?2023-09-13T13:21:57+00:00

Daarvoor zullen we een advies uitbrengen hoe ze individueel hun huis gasloos kunnen verwarmen.

Wat is de aanpak van het project?2023-09-13T12:51:29+00:00

We organiseren dit project in twee ‘sporen’, die gelijk optrekken:
1. De participatie en betrokkenheid van de bewoners (werkspoor A)
2. De technische en financiële verkenning van de opties (werkspoor B)

Wat is de planning op dit moment?2023-11-06T12:29:10+00:00

De uitkomst van de verkenning tot nu is,

 • dat we weten dat de bron (gezuiverd rioolwater met een warmte/koude opslag en een warmtepomp om de temperatuur te verhogen naar 70 graden) voldoende warmte kan leveren voor alle huizen, nu en straks;
 • dat het betaalbaar lijkt te zijn (niet meer dan de kosten voor verwarming met gas of lager);
 • en dat we het beheer in eigen handen kunnen houden, zodat we niet afhankelijk zijn van grote, commerciële energiebedrijven.

Nog niet alles is duidelijk op dit moment: bijvoorbeeld de eigendomssituatie en de kosten voor aanleg (exploitatie), subsidie- en financieringsmogelijkheden. Ook moet de nieuwe Warmtewet (wet op levering van collectieve warmte, Wcw) nog formeel worden vastgesteld; deze gaat dan per 2025 in werking. We verwachten dat in een positief scenario het warmtenet voor het Westerkwartier in 2027 operationeel kan zijn.

Wat is het doel van project Warm Westerkwartier?2023-09-13T12:50:28+00:00

Het doel van het project is onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een aardgasloze warmteoplossing voor een groot deel van de woningen in de wijk Westerkwartier in Culemborg.

Deze leiding loopt aan de oostzijde langs de spoordijk naar de Lek en het Westerkwartier ligt hiernaast. Wat krijgen de bewoners dan? Door het haalbaarheidsonderzoek krijgen we inzicht in de opties voor een collectief warmtesysteem in de wijk. Als er geen collectieve mogelijkheden zijn, geven we een individuele oplossing per woning. De bewoners bepalen met elkaar onder welke randvoorwaarden ze de collectieve warmteoplossing willen. Bijvoorbeeld: het mag niet meer kosten dan we nu betalen, we willen alleen lage of juist hoge temperatuurverwarming, de implementatiekosten zijn maximaal [een bepaald bedrag]. Ook zoeken we uit hoe we een collectief warmtesysteem zouden kunnen organiseren: rollen, verantwoordelijkheden, eigendom, beheer, juridische consequenties, etc.

Wat kost het mij straks om over te stappen op het warmtenet? (Aansluitkosten…‘het is toch veel te duur voor mij?!’)2023-11-06T12:44:48+00:00
We zitten nu in de fase van de eerste financiële verkenning. Ons uitgangspunt is dat we willen toewerken naar aansluitkosten tussen 2.500 en 4.000 euro per huis. Dus ongeveer in de range van kosten voor een nieuwe cv-ketel en ver onder de kosten van een nieuwe hybride warmtepomp.
Tijdens de vervolgfase zullen we in staat zijn om nauwkeuriger aan te geven wat de aansluitkosten per huis zijn.
Wat moet er in mijn huis gebeuren voor het aansluiten op het warmtenet? Ik ben bang voor veel ‘gedoe’…2023-11-06T12:56:27+00:00

Je krijgt dan een afleverset die in een normale meterkast past. Van daaruit komen er leidingen die aansluiten bij de huidige cv-(hoofd)leidingen en leidingen van warm tapwater. Meestal betekent dit dat leidingen naar de plek worden gelegd waar nu cv-ketel staat). Zie afbeeldingen hieronder om een goede indruk te krijgen.

 

Wat zijn de randvoorwaarden die bewoners hebben bepaald?2023-09-13T13:00:29+00:00

Lees hier wat de randvoorwaarden zijn die bewoners hebben opgesteld, om deel te nemen aan een collectieve warmteoplossing in de wijk Westerkwartier.

Wat zijn individuele opties voor aardgasvrije warmte in je huis?2023-10-09T18:33:22+00:00

In het onderzoek worden ook individuele opties vergeleken met het collectieve warmtenet voor de verschillende huistypes. Iedere bewoner kiest uiteindelijk zelf wat hij/zij wil.

In deze pdf krijg je een beeld van de verschillende opties.

Wat zijn randvoorwaarden die als uitgangpunt dienen?2023-11-06T12:41:20+00:00

Die bepalen de bewoners samen, door middel van de uitkomsten uit de bewonersenquête van dit voorjaar en het najaar.

Jullie gaven dus al aan wat jullie belangrijk vinden om mee te doen. Dat is het uitgangspunt voor het onderzoek naar het warmtenet:

 • Het moet betaalbaar zijn (verbruikskosten op het niveau wat bewoners betalen voor verwarmen met gas, of lager).
 • Het warmtenet moet betrouwbaar zijn (altijd zeker van een warm huis) en comfortabele warmte leveren (je kunt zelf de temperatuur bepalen).
 • We willen niet afhankelijk zijn van grote, commerciële
 • Bewoners hebben zelf zeggenschap over de kosten, het beheer en de ontwikkeling.

Zo maken we een warm Westerkwartier voor en door bewoners!

 

 

Welk bedrijf kan dit realiseren? Hebben ze de kennis al?2023-09-13T13:20:35+00:00

Er zijn vele bedrijven die een warmtenet kunnen aanleggen. Een aantal bedrijven legt de netten aan en exploiteert deze zelf, dat zijn bijvoorbeeld ennatuurlijk.nl en fourenergy.nl en Enpuls.nl. Er zijn voldoende bedrijven die warmtenetten aanleggen. Zo heeft Enpuls recent 8 ervaren aannemers aan zich gebonden: BAM Infra Energie & Water B.V., Heijmans Infra B.V., Nijkamp Energiedistributie B.V., Siers Leiding- en Montageprojecten Oldenzaal B.V., Strukton Civiel Zuid B.V., Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., Van Gelder Kabel-, Leiding- & Montagewerken B.V., Van Vulpen B.V. en Visser & Smit Hanab B.V. Er is ook een constructie mogelijk waarbij een bewonerscoöperatie de opdrachtgever is, zoals het geval bij het Culemborgse Thermobello. In opdracht van een nog op te richten coöperatie in Westerkwartier kan dus ook een warmtenet worden aangelegd en beheerd door dezelfde ervaren aannemers. Voordeel is dan dat de bewoners die meedoen dan baas zijn over hun eigen warmte. Een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief met bestaande woningen is in Terheijde, Brabant: traaisenergiecollectief.nl

Welke mogelijkheden zijn er in mijn buurt om van het aardgas te gaan?2023-09-13T13:26:27+00:00

Je kunt collectieve mogelijkheden zoeken, zoals dit plan voor een collectief warmtenet. Maar je kunt natuurlijk ook individueel van het gas af gaan. Dat betekent dat je je huis eerst goed moet isoleren. Daarna zijn er meerdere mogelijkheden, zoals met een warmtepomp. MilieuCentraal heeft een handig overzicht.

Wie kunnen meedoen met het project?2023-09-13T12:56:50+00:00

In deze clusterkaart zie je welk gebied binnen de scope van het project Warm Westerkwartier valt. Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of, en in welke vorm de woningen in dat gebied kunnen meedoen aan een collectieve warmteoplossing. De kleuren geven de diverse clusters (op bouwjaar/periode) aan.

Wie zijn dit project gestart?2023-09-13T12:53:52+00:00

Dit project is een initiatief van enkele betrokken Culemborgers die in het Westerkwartier wonen en die vanuit hun beroep affiniteit hebben met het aardgasvrij maken van woningen en/of in het Westerkwartier wonen. Zij willen de mogelijkheden voor een collectief warmtesysteem voor een deel van Culemborg te verkennen. Dit is de initiatiefgroep.

Vanuit de initiatiefgroep breiden we de groep bewoners uit door per cluster woningen (met soortgelijke woningtypes) in de wijk een of twee trekkers te zoeken. Samen zullen zij de bewonersraad vormen.

In de clusters vormen we buurtgroepen om het onderzoek in gesprekken verder te ontwikkelen.

Bas de Jong is initiatiefnemer voor dit project. De projectleiders voor de bewonersparticipatie en communicatie zijn Judith van Loon en Andrea Zierleyn (Zinpact). Theo Elfrink (bureau BDH) is verantwoordelijk voor de technische doorrekening.

Zijn wij de eerste wijk in Culemborg die er mee aan de slag gaat?2023-09-13T13:24:55+00:00

Nee, in de wijk Eva Lanxmeer ligt al een collectief warmtenet, dat geleid heeft tot het wijkenergiebedrijf Thermo Bello. Kijk daarvoor op thermobello.nl.

Zit er, in verband met geluid, een pomp in de afleverset?2023-09-13T13:36:22+00:00

Nee, in de meeste afgiftesets zit géén circulatiepomp, dus ook geen extra geluidsbron in de woning. Alleen als er een extra warmtewisselaar tussen het circuit van het warmtenet en het circuit in de woning is opgenomen is er een pomp nodig om het cv-water in de woning rond te pompen. In dat geval is ook een expansievat nodig zoals op de tekening hierboven is afgebeeld. We gaan er vooralsnog van uit dat beid niet nodig zijn.

Welke levergarantie van warmte hebben we uit de pijpleiding van gezuiverd rioolwater? Is er kans dat de RWZI (waterzuiveringsbedrijf) zelf de energie gaat gebruiken straks (voor bijvoorbeeld vergisting van hun reststromen) waardoor we niet meer zeker zijn van de warmte uit die pijpleiding?

Theoretisch kan dit, maar tot nu toe blijkt een vergistingsinstallatie bij een dergelijk kleine RWZI niet uit te kunnen. De kans is dus nihil dat er door de effluentleiding van de RWZI ineens kouder water wordt afgevoerd.

Staat je vraag er niet tussen?

Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig contact met je op…

  Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en de nieuwsbrief ontvangen.
  Ja, voeg mij toe aan de WhatsApp-groep van het Warm Westerkwartier.

  Agenda

  De kalender waar je warm voor loopt

  Wees welkom bij één van onze activiteiten of als je zelf een idee hebt voor op de agenda, meld je dan aan via onze – Doe mee – contactpagina

  • Spreekbuurten
   Inspirerende verhalen, ideeën en kennis van je buren
  • Gluren bij de buren
   Excursies en uitjes naar inspirerende voorbeelden
  • De keuken op zijn kop
   Proeven en leren koken op inductie
  • Warmtecafe’s
   Alle ins en out over het warmtenet en soms om zelf mee te experimenteren
  • Waar word jij warm van?
   Goede ideeën van en voor het Warm Westerkwartier
  • Huiskamerbios
   Inspirerende video’s en films thuis bij jouw buren
  Ga naar de bovenkant