Theo nam ons mee in de eerste verkenning naar de haalbaarheid en gaf een indicatie van kosten. Hij heeft een vergelijking gemaakt van een collectief warmtesysteem en een individuele warmtepomp. Grote marges zijn nog mogelijk omdat de elektriciteitsprijs nog erg instabiel is, de nieuwe warmtewet meer kaders moet geven en subsidies nog niet allemaal helder zijn.

Goed nieuws is, dat de effluentleiding (met gezuiverd rioolwater, loopt langs de spoordijk naar de Lek) voldoende warmte lijkt te kunnen bieden voor de circa 500 woningen in de wijk. Het water wordt door een grote wijkwarmtepomp in een technische ruimte verder verwarmd en van daaruit gaat het via buizen naar de woningen. We gaan uit van 70 graden omdat we daarmee ook het tapwater (douche) kunnen verwarmen.

Een van de conclusies is, dat het vooralsnog niet efficiënt lijkt om woningen aan de Kleine Buitenom en de Veerweg in het collectieve warmtesysteem mee te nemen. Met hun aansluiting is 700m extra hoofdleiding gemoeid en extra kosten per woning zijn te fors. Met deze bewoners verkennen we andere bronnen en oplossingen.

 • Voor de berekening is de aansluiting van woningen aan de Veerweg en Kleine Buitenom niet meegenomen
 • Alle warmte met warmtepomp leveren
 • Prijs elektriciteit: 20 ct grootverbruik, 30 ct kleinverbruik
 • Prijs per GJ: 50 euro (prijsplafond)
 • Globale inschatting voor de aanleg van het warmtenet door de exploitant, totaal over 30 jaar: 20 miljoen euro
 • In dit geval zal 85% van de huizen moeten meedoen

Als we rekenen met een lagere elektriciteitsprijs van 0,10 dan is 75% deelname voldoende.

Hamvraag: wat zijn de kosten voor de bewoner? (eerste berekening dus nog met slag om de arm)
Huidige kosten: Inschatting gemiddeld bij gasprijs van € 1,45:
gemiddeld € 160 per maand, range tussen 120 (bij € 1) en 210 (bij € 2 per m3 gas)
Warmtenet Westerkwartier (over 30 jaar):
gemiddeld € 170 per maand (bij energieprijs van 40 GJ)
Individuele warmtepomp (over 30 jaar):
gemiddeld € 179 per maand (inclusief financiering), marge +/- 20%

Hoe verder? Deze eerste berekening gaan we verder fijn slijpen door de onzekerheden te verminderen. Die onzekerheden zitten bijvoorbeeld in:

 • kosten voor aansluiting afleverset,
 • kosten voor aanleg warmtenet (recente cijfers),
 • rendement van de warmtepomp,
 • prijs per kWh, Westerkwartier als grootverbruiker,
 • maximale prijs per GJ: € 50 prijsplafond of € 40 aanhouden?,
 • Subsidies: sommige verdwijnen, maar er komen ook nieuwe!

Daarnaast onderzoekt Theo een aantal variabelen. Bijvoorbeeld over het mogelijk bijstoken met biogas, brontemperatuur variëren voor bepaalde clusters (70 èn 50 graden), Co2 uitstoot van verschillende varianten, wat het effect is van verschillende percentages bewonersdeelname, subsidies, financiering door exploitant. Ook werkt hij het verschil voor huur- en koopwoningen verder uit. Wordt vervolgd dus!